LİMİTED ŞİRKETLER - Polatlı Ticaret Odası
34°C
ANKARA HAVA DURUMU34°C Az Bulutlu
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

LİMİTED ŞİRKETLER

-+

LİMİTED ŞİRKETLER

Limited şirketler en az 10.000,00 TL sermaye ve en az bir(1) ortakla kurulmalıdır. Ortakların koyacakları sermayenin en az 25,00 TL veya bunun katları olması lazımdır. Bir limited şirketin kuruluşunun tesciline ilişkin başvuru, şirket sözleşmesinin noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde yapılır. Başvuruda müdürlüğe aşağıdaki belgeler verilir:

GEREKLİ EVRAKLAR;

1) Kurucuların imzaları noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü  tarafından onaylanmış ıslak imzalı  (http://mersis.gumrukticaret.gov.tr/) (3 asıl-2 fotokopi),

 

2) Şirket müdürü veya müdürlerinin kimliği, vatandaşlığı ile yerleşim yerlerini gösterir şekilde şirket unvanı altında düzenlenmiş ve noter veya Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından onaylanmış görevi kabul ettiklerine dair tescil talepli imza beyannamesi (1  adet asıl- 2 adet fotokopi). (Mersis Talep numarasını notere ibraz etmeniz gerekir.)

 

3) Nakdi sermayenin 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğine dair banka mektubu ve dekontu,

 

4) 7/12/1994 tarihli ve 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre yapılacak ödemeye dair banka dekontu.

 

5) Yeni Kayıt Talep Dilekçesi

 

6) Kuruluş bildirim formu (Mersis Tarafından Üretilmektedir, Yetkili tarafından imzalanmalıdır – 3 nüsha, yabancı ortaklar ise 4 nüsha)

 

7) Odaya kayıt için Hükmi Şahıs Kayıt Beyannamesi

 

8) Tüm ortakların ve ortak olmayan müdürlerin bir adet fotoğrafları

 

9) Ortaklar Dışından’da Müdür Ataması Varsa Görev Kabul Dilekçesi Verilecektir

 

10) Bir tüzel kişinin şirket müdürlüğüne seçilmesi halinde tüzel kişi ile birlikte tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen bir gerçek kişinin adı, soyadı ve belirlemeye ilişkin yetkili organ kararının noter onaylı örneği (1 asıl – 1 fotokopi),

 

11) Kuruluşta ayni sermaye konulması halinde;

 

  1. a) Konulan ayni sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporları ile mahkeme kararı,

 

  1. b) Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığına dair ilgili sicilden alınacak yazı,

 

  1. c) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge,

 

12) Ayni varlıkların ve işletmenin devir alınmasına ilişkin olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirket ile kurucular ve diğer kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler,

 

NOTLAR:

a-Kurulacak şirketin kurucuları arasında belediyeler ve diğer mahalli idareler ile bunların kurdukları birliklerin bulunması halinde bu kuruluşların iştirakine izin veren bakanlar kurulu kararının bir örneği

b-Ana sözleşmede tüm ortak, yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerin ad ve soyadı yanında yerleşim yeri, vatandaşlıkları ve Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları (yabancı uyrukluların vergi numarası) belirtilecektir.

c-Sözleşmede kurucu ortak olarak bir tüzel kişi (Limited Şirket-Anonim Şirket Vb. ) varsa noter onaylı iştirak kararı (1 adet asıl) ve merkezi Polatlı dışında ise son bir ay içinde alınmış Ticaret Sicil Tasdiknamesi (1 adet asıl)

d- Kuruluşu Bakanlık veya diğer resmi kurumların iznine veya uygun görüşüne tabi olan şirketler için bu izin veya uygun görüş yazısı.

YABANCI UYRUKLU ORTAK VE MÜDÜR VARSA

A-Yabancı Uyruklu Ortak Gerçek Kişi İse;

Varsa ikametgah tezkeresi noter tasdikli sureti (1 adet asıl- 1 adet fotokopi)

Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 Fotoğrafı (bir adet)

-Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

B-Yabancı  Uyruklu Ortak Tüzel Kişi İse;

1- Şirketin güncel ; Türk konsolosluğundan veya Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılması Sözleşmesi hükümlerine göre tasdik ettirilen (apostil onaylı)  faaliyet belgesi veya sicil özetinin noter onaylı Türkçe çevirisi (1 Asıl, 1 fotokopi),

2-İştirak kararı noter onaylı tercüme edilmiş örneği (1 asıl, 1 fotokopi), (Bu kararda; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

3-Kuruluş işlemlerini yürütecek kişiye verilen tercüme edilmiş apostil veya konsolosluk onaylı vekaletname (1 asıl, 1 fotokopi) . (Bu vekaletnamede; ortak olunacak şirkete iştirak ve bu şirkette kendilerini temsile yetkili kişi belirtilecektir.)

4- Yabancı uyruklu tüzel kişinin Vergi dairesi potansiyel görüntüleme belgesi

5-Yabancı uyruklu tüzel kişiliğin temsilcisinin;

-Tercüme edilmiş noter onaylı pasaport sureti  (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

-Fotoğrafı (2 adet)

-Varsa İkametgah tezkeresi noterden onaylı sureti (1 adet asıl – 1 adet fotokopi)

 

NOT: İkametgah adresi yurtdışında olan Türk Vatandaşları; bulundukları ülkeden aldıkları çalışma izin belgesi veya oturma izin belgesinin noter onaylı suretlerini ibraz edeceklerdir.