ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Genel

Polatlı Ticaret Odası

GECİKMİŞ AİDAT FAİZLERİNDE YAPILANDIRMA FIRSATI

-+

Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanın 19.08.2016 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi.
Bunun sonucunda oda aidatlarının faizlerinde af ile birlikte taksitlendirme ile yapılandırma getirildi. Askıda veya faal olup, Aidat borcu bulunan odamız üyeleri 31 Ekim’e kadar başvuruda bulunduğu takdirde borçlarının faizleri silinip yapılandırma şansı yakalayacaklardır.

30/06/2016 tarihi (bu tarih dahil) itibarıyla, ödenmesi gerektiği halde bu Kanunun yayımlandığı tarihe kadar ödenmemiş olan; 18/05/2004 tarihli ve 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu hükümlerine göre üyelerin odalara olan aidat, navlun hasılatından alınacak oda payları ve borsa tescil ücreti ile oda ve borsaların Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine olan aidat borçları asıllarının ödenmemiş kısmının birinci taksiti bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihi takip eden üçüncü ayın sonuna kadar, kalanı aylık dönemler halinde ve azami toplam altı eşit taksitte ödenmesi halinde, bu alacaklara uygulanan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Bu fıkra hükmünden yararlanılabilmesi için bu Kanunun yayımlandığı tarihi izleyen ikinci ayın sonuna kadar alacaklı birime başvurulması şarttır. Fıkra kapsamında ödenmesi gereken tutarların fıkrada öngörülen süre ve şekilde kısmen veya tamamen ödenmemesi halinde, ödenmemiş alacak asılları ile bunlara ilişkin faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacaklar, ilgili mevzuat hükümlerine göre tahsil edilir.

Bu Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla üyelerin oda ve borsalara, oda ve borsaların da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine kısmen veya tamamen ödemiş olduğu aidat asıllarına isabet eden ve ödenmemiş olan faiz, gecikme faizi, gecikme zammı gibi fer’i alacakların tahsilinden vazgeçilir.

Tüm Üyelerimize duyurulur.