-3°C
ANKARA HAVA DURUMU-3°C Soğuk
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Kapasite Raporu (Ekspertiz)

-+

Kapasite Raporunun Tanım ve Kapsamı

Kapasite Raporu; bir firmanın, mevcut makine parkı ve işgücüyle, bir yıl zarfında kaç birimlik üretim yapılabileceğinin belli kriterlerden hareket ederek bilimsel bir şekilde belirlenmesi sonucu düzenlenen belgedir. Kapasite raporunun geçerlilik süresi 3 yıldır.

Kapasite Raporu Tanziminde Amaç Nedir?

Kapasite raporları ülkenin sınai üretim potansiyelini tespit etmek, ekonomik ve stratejik plan ve programları için veri tabanı oluşturmak amacıyla düzenlenmektedir. Anılan belge, teşvik, kota, tahsis, ihale, ithalat ve ihracatla ilgili işlemler ile, çeşitli kamu kuruluşları ve Bakanlıkların kayıtlarına girmek için kullanılmaktadır. (sanayi sicili, gıda sicili gibi).

Kapasite Raporu Tanzimi Zorunlu Kılan Mevzuatlar Hangileridir?

6948 sayılı Sanayi Sicil Kanunu
5174 sayılı TOBB Kanunu
TOBB Muamelat Yönetmeliği
İthalat ve İhracat Yönetmelikleri
Yatırımları Teşvik ile ilgili Tebliğler
560 sayılı Gıdaların Üretimi ve Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararname ve Yönetmelikleri
Kapasite Raporu Hangi Alanlarda Kullanılır?

Yatırım Teşvik Belgesi,
Dahilde İşleme İzin Belgesi,
Geçici Kabul İzin Belgesi müracaatlarında ve bu belgeler kapsamındaki taahhütlerin kapatılması aşamasında,
Yasal bir zorunluluk olan ve indirimli tarifeden elektrik ve doğalgaz alımı için de gerekli görülen Sanayi Sicil Belgesi müracaatlarında,
Muhtelif İthalat ve İhracat işlemlerinde,
Resmi ve özel ihalelerde,
Yurtiçi ve yurtdışı kredi teminlerinde,
Yurtiçi ve yurtdışı fuarlara katılımlarda,
Tahsisli veya ithalinde tarife kontenjanı uygulanan hammaddelerin temininde,
İmalatçı belgesi alımında,
Vergi incelemelerinde,
Kamunun muhtelif amaçlı incelemelerinde gerekli olmakta ve ayrıca ülkenin sanayi envanterinin çıkartılması çalışmaları ile seferberlik plan ve programlarına ışık tutmaktadır.

Kapasite Raporu Tanzim Edilen Sektörler Hangileridir?

Gıda Sanayi (Sınai üretim yapan gıda işletmeleri)
İplik Sanayii
Dokuma Sanayii
Örme Sanayii
Konfeksiyon Sanayii
Boya, Apre ve Emprime Sanayii
Jüt ve Amyant Sanayii
Halı ve Hasır Sanayii
Döküm Sanayii
Madeni Eşya Sanayii
Soğuk ve Sıcak Halde Muhtelif Telden Mamul Eşya Sanayii
Çeşitli Metal Sanayii
Montaj ve Tamir, Bakır Atölyeleri
Elektrik Malzemesi İmali, Elektrik Cihazları Montaj, Tamir Atölyeleri
Kaplama Sanayii
Sıhhi ve Fenni Tesisatçılar
Ağaç Eşya Sanayii
Toprak Eşya Sanayii
Taş Ocakları ve Maden İstihracı Sanayii
Cam ve Porselen Sanayii
Kağıt ve Mukavva Eşya Sanayii
Baskı ve Cilt Sanayii
Kimya Sanayii
Sabun ve Temizlik Malzemeleri Sanayii
Plastik Eşya Sanayii
Kauçuk Eşya Sanayii
Deri Eşya Sanayii
Film ve Fotoğraf Sanayii
Protez ve Ortopedi Sanayii
Deri Tuzlama ve Asorti İşleri
Yazılım Firmaları
Kapasite Raporu İçin Kimler Başvurabilir?

Oda üyesi olan,
Sigortalı işçileriyle üretim yapan,
Sigortalı işçi sayısı en az bir (1) en fazla dokuz (9) olan
Adresi tescil edilmiş bir işyeri olan,
Gerekli makine ve tesisatı bulunan küçük sanayiciler Kapasite Raporu tanzimi için başvurabilirler.
Kapasite Raporu İçin Nasıl Başvurulur?

Kapasite Raporu Başvuru Formu ile söz konusu formda istenen evrak ile birlikte odamıza başvurulur.

Kapasite Raporu Başvuru Formunda İstenen Belgeler Hangileridir?

1.İmalathanenin kira kontratının yenilenmiş hali veya tapu senedi (Kira kontratının aslı da kontrol için ibraz edilecektir.),

5.İşçilerin son 1 aylık SGK Hizmet Listesi ile tahakkuk fişleri, yeni kuruluşlarda SGK İşçi Girişleri. (Tahakkuk fişindeki adres imalathane adresi olacaktır.),

7.Sanayi Sicil Belgesi fotokopisi (varsa)

8.Firmaya ait elektrik faturasının fotokopisi.

9.Yenileme ve ilk kapasite başvurusu ayırımı yapmaksızın makina faturaları eksiksiz ibraz edilecektir.

– Kiralama yoluyla edinilen makine parkında;

a) Leasing harici kiralamalarda en az 1 yıl üzerinden düzenlenen kira sözleşmesi, makinaların faturaları ve sözleşmeye istinaden yapılan ödemelere ait makbuzların fotokopileri,
b) Leasing yoluyla kiralamalarda noter onaylı ve yevmiye no’lu Leasing sözleşmesi ile birlikte makina proforma faturası ve tarihli ödeme planı ibrazı,
– Yurtdışından giriş yapan makine parkında;

a) Gümrük Giriş Beyannamesi, Gümrük Vezne Alındısı ve Fatura ibrazı zorunludur.
10.Vergi Mevzuatı gereği fatura yerine ibraz edilen gider makbuzu, taahütname v.b. gibi belgeler kabul edilmeyecektir .

11.İmalathane adresinin tescilinin yapılması zorunludur.

Kapasite Raporu Tanzim İşlemleri Nasıl Yürütülür?

Firma tarafından kapasite raporu talep formu ve ekinde istenen evrak ile birlikte İç Ticaret Şubesine başvurulur,
Başvuru ilgili raportör tarafından değerlendirilir,
Görevli eksper mühendisle beraber daha önceden belirlenen tarihte firmanın işyerine ziyarette bulunulur,
Eksper mühendis Kapasite Kriterlerine uygun olarak ölçüm ve tespitlerini yapar ve raporu tanzim eder,
Kapasite Raporunun Yenilenmesini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Süre bitimi,
Adresi değişikliği,
Kapasite verilerindeki değişiklikler.
Kapasite Raporunun İptalini Gerektiren Nedenler Hangileridir?

Tesisin başka bir firmaya devir edilmesi, kısmen veya tamamen kiraya verilmesi veya geri alınması,
İşyerinin değiştirilmesi sonucu, makine ve tesisat tablosunda kapasiteye etki edecek bir değişikliğin saptanması (bu durumda eski kapasite raporu iptal edilir yerine yenisi tanzim edilir),
Firmanın sanayicilik vasfını kaybetmesi (firmanın üretimi bırakması veya işyerinin devamlı kapalı olduğunun Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası’nca tesbiti),
Kuruluşun feshi veya iflas etmesi,
Şahıs firmalarında firma sahibinin vefatı,Firmanın faaliyet konusunu değiştirmesi veya işyerini başka bir il’e nakletmesi ve/veya başka bir Oda’ya kaydolmak suretiyle yeni bir kapasite raporu tanzim ettirmesi,
Tabii afetler nedeniyle makine ve tesisatın harap olması ve uzun zaman çalışmaz durumda bulunduğunun tespiti,
Geçerlilik süresinin dolması.