ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Limited Şirketi Sermaye Arttırımı

-+

Sermaye Arttırımı

(1) Müdürlüğe yapılacak tescil başvurusunda aşağıdaki belgeler verilir (TSY-93)

 1. a) Noter onaylıLimited Şirket Sermaye Artırımı Genel Kurul Kararı( 1 adet asıl ) (Şirket sözleşmenin değişen maddesine ilişkin yeni metni içermelidir.) . Sermayenin Yeni şeklini içeren Tadil Metni (1 adet asıl)
 2. b) Sermaye artırımı sadece iç kaynaklardan veya sermaye taahhüdü yoluyla ya da sermaye taahhüdü ile birlikte iç kaynaklardan yapılıyorsa, sermayenin tamamının ödendiğine, karşılıksız kalıp kalmadığına ve şirket özvarlığının tespitine, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğuna ilişkin YMM veya SMMM raporumüşavire ait faaliyet belgesi aslı ya da denetime tabi şirketlerde denetçininbu tespitlere ilişkin raporu ile denetçilik belgesi
 3. c) Şirket sözleşmesinin pay bedellerinin ödenmelerine ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla, pay bedellerinin nakden taahhüt edilen tutarın en az 1/4 ünün (yüzde 25 i) ödendiğinedair banka mektubu ve dekontu
 4. d)Konulan ayni sermaye ile devralınacak işletmeler ve ayni varlıkların değerinin tespitine ilişkin mahkemece atanan bilirkişi tarafından hazırlanmış değerleme raporlarıile mahkeme kararı.
 5. e)Konulan ayni sermaye üzerinde herhangi bir sınırlamanın olmadığınadair ilgili sicilden alınacak yazı
 6. f) Ayni sermaye olarak konulan taşınmaz, fikri mülkiyet hakları ve diğer değerlerin kayıtlı bulundukları sicillere şerh verildiğini gösteren belge
 7. g) 4054 sayılı Kanunun 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının (c) bendine göre sermayenin onbinde dördünün (0,0004) Rekabet Kurumunayapılacak ödemeye dair banka dekontu.

ğ) Dilekçe

 

Notlar:

 1. a) Genel kurulun sermaye artışı kararından itibaren 15 güniçinde müdürlüğe başvurulması gerekmektedir.
 2. b) Sermaye olarak konulan ve tapu, gemi ve fikri mülkiyet ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların şirket adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla; Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından sermaye artırımının tescili ile eş zamanlı olarak ilgili sicillere bildirimde bulunulur.
 3. c)Sermaye olarak konulabilen “Ayni sermaye- İşletme devri – Geçmiş yıl karları – Ortakların şirketten alacakları – Sermaye düzeltmesi olumlu farkları – Gayrimenkul satış karları – Nakdi Sermaye” hangisi veya hangileri varsa ekli kararda belirtilen örneğe göre karar alınmalıdır.
 4. d) Ortakların şirketten alacaklarının (Ortaklara Borçlar) SMMM veya YMM ya da denetime tabi şirketlerde denetçinin raporu ile sermayeye artırımına konu edilebilmesi için; bu alacağın yalnızca şirkete nakit olarak verilen borçtan kaynaklanması ve ibraz edilen raporda bu alacağın nakdi borçlanmadan kaynakladığının açıkça belirtilmesi gerekmektedir.Bu alacaklar nakit borçlanmadan kaynaklanmıyorsa 6102 sayılı TTK 343. maddesi gereği şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesince atanan bilirkişilerce hazırlanacak raporla yapılması gerekmektedir.
 5. e) Sermaye artırımının sadece iç kaynaklardan yapılması durumunda, şirket sermayesinin özvarlık içinde korunduğunu, iç kaynaklardan karşılanan tutarın şirket bünyesinde gerçekten var olduğunu doğrulayan müdürler kurulunun açık ve yazılı beyanıile genel kurul tarafından onaylanmış yıllık bilanço, bilanço tarihinin üzerinden altı aydan fazla zaman geçmiş olması halinde ise müdürler kurulu tarafından onaylanmış ara bilançonun müdürlüğe verilmesi halinde, birinci fıkranın (c) bendinde belirtilen rapor aranmaz.