ANKARA HAVA DURUMU
BİZE ULAŞIN0312 623 10 84

Duyurular

Polatlı Ticaret Odası

PTO ÜYELERİNE TEKNOPAZAR DESTEĞİ…

-+

KOSGEB’TEN Teknolojik Ürün veya Prototiplerin Tanıtım Giderlerine Büyük Destek…

TEKNOPAZAR Destek Programı ile KOSGEB, işletmelerin teknolojik ürün/prototip tanıtım giderlerine destek veriyor.

KOBİ’lerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda bugüne kadar birçok farklı alanda desteğe imza atan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare Başkanlığı), 150.000 TL destek üst limitli pazarlama programı ile KOBİ ve girişimcilerin hamisi olmaya devam ediyor.

 

Buna göre KOSGEB TEKNOPAZAR Destek Programının detayları aşağıdaki gibidir;

 

AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

AMAÇ

Madde 1 – (1) Bu programın amacı uluslararası pazarlarda rekabet güçlerinin artırılarak daha dinamik bir yapıya kavuşturulmalarını temin etmek amacıyla, küçük ve orta ölçekli işletmelerin Ar-Ge, yenilik ve tasarım projeleri sonucunda ortaya çıkan veya patent belgesi ile koruma altına alınmış veya Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesine sahip teknolojik ürünlerine veya prototiplerine tanıtım ve pazarlanması için destek verilmesidir.

 

KAPSAM

Madde 2 – (1) Bu Program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından uygulanacak Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNO PAZAR) Destek Programına ilişkin esasları kapsar.

 

DAYANAK

Madde 3 – (1) Bu program, 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak hazırlanmıştır.

 

TANIMLAR

Madde 4 – (1) Bu programda yer alan;

 1. a) Araştırma ve Geliştirme (Ar-Ge): Araştırma ve geliştirme, kültür, insan ve toplumun bilgisinden oluşan bilgi dağarcığının artırılması ve bunun yeni süreç, sistem ve uygulamalar tasarlamak üzere kullanılması için, sistematik bir temelde yürütülen yaratıcı çalışmaları, çevre uyumlu ürün tasarımı veya yazılım faaliyetleri ile alanında bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayan, bilimsel ve teknolojik bir belirsizliğe odaklanan, çıktılar özgün, deneysel, bilimsel ve teknik içerik taşıyan faaliyetleri,
 2. b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığı’nı,
 3. c) Geri Ödemesiz Destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,

ç) İşletme: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” kapsamında yer alan ve 18.09.2009 tarih ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),

 1. d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi’ni,
 2. e) KOSGEB: Birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
 3. f) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin kayda alındığı veri tabanını,
 4. g) Program: Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama (TEKNOPAZAR) Destek Programını,

ğ) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmelerin KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren belgeyi,

ifade eder.

 

                                   DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN HUSUSLAR

 

Programdan yararlanma koşulu;

Madde 5 – (1) Bu programdan;

* Ar-Ge, yenilik veya tasarım projesi kamu kaynakları ile desteklenerek başarıyla tamamlanan projelerin sonucunda ortaya çıkmış,

* Patent belgesi ile koruma altına alınmış,

* Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi almış

teknolojik ürün veya prototipe sahip işletmeler yararlanır.

 

(2) Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, KOSGEB Veri Tabanında yer almaş koşulu aranır.

 

(3) Programdan yararlanmak isteyen işletme KOSGEB Birimine başvuru yapar. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır.

 

(4) Taahhütnamenin KOSGEB Biriminde kayda alındığı tarih itibariyle Program süresi başlamış kabul edilir.

 

Destem Programı kapsamındaki destekler

Madde 6 – (1) Bu Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir;

 1. a) Basılı veya elektronik tanıtım materyalleri,
 2. b) Fuarlara katılım,
 3. c) Yurt dışı fuarlarda Gümrük işlem giderleri,

ç) Elektronik ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri,

 1. d) Yazılı medyada teknolojik ürün ya da prototipin tanıtımına ilişkin giderler,
 2. e) Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri.

Program kapsamındaki destek üst limit ve oranları

Madde 7 – (1) Bu Program kapsamında destek üst limiti 150.000 (yüz elli bin) TL olup, yurt dışındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar geri ödemesiz destek sağlanır. Program kapsamında uygulanacak desteklerin oranı tüm bölgelerde %100 (yüz) olarak uygulanır.

 

Desteğe ilişkin diğer hususlar

Madde 8 – (1) Program süresi Taahhütnamenin kayda alındığı tarihten itibaren 12 (on iki) aydır.

(2) Bu programdan İşletmenin aynı teknolojik ürün veya prototipi için bir kere destek verilir.

 

DESTEK ÖDEMELERİ VE İZLEME

Destek ödemeleri

Madde 9 – (1) İşletme, destek unsurlarına ilişkin hizmet alımlarını bu programın uygulama esasları kapsamında gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri KOSGEB Birimine sunar.

(2) KOSGEB Birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek uygun bulunan giderlere ilişkin destek ödemesini işletmenin banka hesabına yapar.

 

İzleme

Madde 10 – (1) İşletmenin programı tamamlamasından sonra, programın işletmeye etkisi ve sonucu KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.

 

ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 11 – (1) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi yapılmaz.

 

(2) Program sürecinde işletmenin, devri ve başka bir işletme ile birleşmesi durumunda, bu husus KOSGEB Birimince değerlendirilerek; program sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

 

(3) Program sürecinde işletmenin kapanması, tasfiyesinin başlaması veya desteğin sonlandırılması halinde; program süreci sonlandırılır.

 

(4) 2. ve 3. Fıkra kapsamında program süreci sonlandırılan işletmelere yapılan destek ödemeleri geri alınmaz.

 

(5) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi (KDV) destek kapsamı dışında tutulur.

 

(6) Vergi, sosyal güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz. Bu husus taahhütnamede de yer alır.

 

(7) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın düzenlediği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.

 

Uygunsuzluk

Madde 13 – (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında işletmeye verilen desteklere ilişkin tüm süreçler durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı halinde destek süreci devam eder.

 

(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.

 

Destek programının uygulama esasları

Madde 14 – (1) Programın Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.

Yürürlük

Madde 15 – (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.

Yürütme

Madde 16 – (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.